UWAGA! Ze względu na generowane duże obciążenia kamery należy włączyć ręcznie.

UWAGA! Ze względu na generowane duże obciążenia kamery należy włączyć ręcznie.

UWAGA! Ze względu na generowane duże obciążenia kamery należy włączyć ręcznie.

UWAGA! Ze względu na generowane duże obciążenia kamery należy włączyć ręcznie.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO"), informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Gmina Nasielsk z siedzibą w Nasielsku, ul. Elektronowa 3;
  • Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;
  • Monitoring obejmuje: teren Gminy Nasielsk
  • Celem monitoringu jest zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.
  • Nagrania obrazu zawierające Twoje dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 14 dni.
  • Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji : www.nasielsk.pl/RODO