test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 1 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kwestii składania wniosków o płatności bezpośrednie w formieelektronicznej.

7. Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2018”.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok, 

3) w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

4) w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

5) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

6) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2018 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,

7) w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk,

8) w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej na 571 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632,

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka na 874/15,

10) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,

11) w sprawie zbycia nieruchomości.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

informacjaPoniżej zamieszczamy informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych wraz z załącznikami.

 

pdf - Informacja Dyrektora Delegatury KBW o zgłoszeniach na urzędników wyborczych -

pdf - Uchwała PKW z dn. 19.02.2018 r. w sprawie urzędników wyborczych -

doc - Wzór zgłoszenia na urzędnika wyborczego -

unnamed - Liczba urzędników -

logo szkołyDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku ogłasza, od 01 do 30 marca 2018 r., nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019:

• do klas pierwszych dzieci urodzone w roku 2011,

• do oddziałów przedszkolnych dzieci urodzone w roku 2012.

Zgodnie z Uchwałą NR XXXII/254/17 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe od dnia 1 września 2017 roku obwód szkolny stanowią następujące ulice i miejscowości:1. ulice w Nasielsku: 11 Listopada, A. Mickiewicza, Armii Krajowej, Bajkowa, Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Długa, Elektronowa, Gajowa, Garbarska, Gen. J. Bema, Gen. W. Andersa, Grabowa, H. Dąbrowskiego, J. Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, J. Tuwima, K. S. Wyszyńskiego, J. Kilińskiego, Krańcowa, Ks. J. Poniatowskiego, Kwiatowa, Leśna, L. Waryńskiego, Malinowa, M. J. Piłsudskiego, Miętowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Pniewska Górka, P.O.W., Polna, Sadowa, Sosnowa, S. Batorego, S. Staszica, Szkolna, Świerkowa, R. Traugutta, Warszawska, Wielokwiatowa, Wiśniowa, W. Broniewskiego, W. Reymonta,2. miejscowości: Głodowo Wielkie, Pniewo, Krzyczki-Żabiczki, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Dąbrowa, Siennica, Paulinowo.

Zapisy odbywają się na podstawie podania złożonego w sekretariacie szkoły.

 

pdf - Pobierz zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy I  2018/2019 -

pdf - Pobierz zgłoszenie dziecka do klas IV i VII 2018/2019 -

Plakat 1"Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają: zachęcać i chwalić. Ale uczyć dobrze to znaczy wierzyć w to, czego się uczy, i w tych, których się uczy"

- Donna Bulger

Szanowni Rodzice,

Zbliża się czas podjęcia decyzji, dotyczącej rozpoczęcia edukacji Państwa dziecka w nowym roku szkolnym 2018/2019. Z pewnością wybór ten nie jest łatwy, bowiem każdy rodzic oczekuje, by szkoła stworzyła jego dziecku optymalne warunki rozwoju, właściwie motywowała do podjęcia trudu nauki, rozwijała talenty, uczyła pokonywać trudności. Nasi doświadczeni i pełni pasji nauczyciele i wychowawcy poprowadzą Państwa pociechy w niezwykły świat nauki.Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia naszej strony internetowej. Zdjęcia i opisy podejmowanych projektów ukazują szeroki zakres działalności różnych grup wiekowych.

Panu
Dariuszowi Sawickiemu
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty

43bbe23868902043e2660941f5e60894 XL

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

plakat zolnierzeCorocznie w dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasze lokalne obchody święta bohaterów podziemia antykomunistycznego, którzy po II wojnie światowej walczyli o wolną i niepodległą Polskę, odbędą w Gminie Nasielsk w niedzielę 4 marca.

bieg tropemUrząd Miejski w Nasielsku informuje, iż bieg pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który od 3 lat odbywał się w Nasielsku na przełomie lutego i marca, na podstawie zgody wyrażonej przez głównego organizatora ogólnopolskiego, tj. Fundacji Wolność i Demokracja, został w naszej Gminie przełożony na inny termin.

test 398315022618441. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego - 26 lutego 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 14.00
2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 26 lutego 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 15.30
3. Komisja Budżetu i Finansów - 28 lutego 2018 r. tj. (środa) o godz. 14.00

brydPublikujemy wyniki turnieju brydżowego "czwartego" z dnia 09.02.2018 r. oraz Czołówkę klasyfikacji „GRAND PRIX” Nasielska 2018.

 

 

 

 

 

 

pdf - Pobierz wyniki turnieju -

rondoooW każdym mieście istnieją mniejsze lub większe problemy dotyczące ruchu drogowego, a właściwie jego niewłaściwej płynności. Są miejsca i ulice, w których pojawiają się „korki”, szczególnie w adekwatnych do danej miejscowości porach dnia. Są też miejsca – zazwyczaj newralgiczne skrzyżowania, które nie tylko generują problemy z płynnością ruchu, ale dodatkowo stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 
Władze samorządowe Gminy Nasielsk dostrzegają potrzeby w zakresie poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa dla kierowców przez Nasielsk występując do właściwych instytucji. To właśnie z naszej inicjatywy podpisane zostało porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (MZDW), na podstawie którego w ostatnim czasie doszło do wybudowania ronda w Nasielsku na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Płońskiej.

informacjaInformujemy, że w dniu 20 lutego br. (wtorek) Burmistrz Nasielska nie będzie przyjmował Interesantów z powodu urlopu. Przepraszamy za utrudnienia.

informacjaInformujemy, że 19 lutego 2018 r. tj. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się Komisja Rewizyjna.

turniej halaW dniu 04.02.2018r. w hali sportowej w Nasielsku odbył się I turniej badmintona o Puchar Burmistrza Nasielska, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 1.

BGR KONKURS KRUSNa prośbę Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku zamieszczamy poniżej informację dotyczącą organizacji  XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla rolników oraz informacje dotyczące organizacji VIII edycji Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY” dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

smsSzanowni Państwo, przypominamy o możliwości otrzymywania bezpłatnych informacji od Urzędu Miejskiego w Nasielsku, poniżej link dla osób zainteresowanych zapisaniem do systemu SMS : 

https://nasielsk.pl/info/niss