Podziękowanie dla Gminy NasielskW dniu 14 listopada br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski w obecności Pani Marii Jankowskiej, reprezentującej Fundację SYNAPSIS, podpisał „Raport weryfikacyjny z wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” dla Miasta i Gminy Nasielsk. Raport ten jest efektem podjętych przez Gminę Nasielsk działań w ramach projektu „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, do którego przystąpiliśmy w 2017 roku i oznacza spełnienie wskazanych w trakcie monitoringu rekomendacji.

Potrzeby osób z niepełnosprawnością są dla nas niezwykle ważne, dlatego będziemy starali się wdrażać stopniowo również inne rekomendacje wskazane do realizacji po zakończeniu projektu, a także przeprowadzimy analizę możliwości stopniowej likwidacji barier architektonicznych w Nasielsku.

IMG 20181111 174356 HDRSzanowni Państwo!
Informujemy, że 13 listopada zakończył się konkurs pod nazwą „100. rocznica odzyskania Niepodległości w obiektywie mieszkańców gminy Nasielsk” organizowany przez Urząd Miejski w Nasielsku.
Konkurs polegał na przesłaniu do nas zdjęć wykonanych przez Państwa w czasie obchodów Święta Niepodległości. Wszystkie przesłane zdjęcia są dowodem na to, że mieszkańcy naszej gminy to wspaniali patrioci, dumni z naszego wolnego kraju, demonstrujący swoją radość w tym wielkim dniu Polacy.

informacjaInformujemy, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów przy ul. Elektronowej w Nasielsku w celu konfekcjonowania lakierów do paznokci, organ do tej pory uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzającego ,że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przesunął termin wydania opinii do 9.11.2018r, jednak do dnia dzisiejszego opinia ta nie wpłynęła do tutejszego organu. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim nie wyraził swojej opinii w ustawowym terminie. Zgodnie z art.78 ust 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Ze względu na brak opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ przesunął termin wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do dnia 23 listopada 2018r.
Informujemy, że ww. organy co do obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko, wyrażają swoje stanowisko w formie opinii, która nie jest wiążąca dla Burmistrza Nasielska.
Jednocześnie potwierdzamy stanowisko Burmistrza wyrażone na sesji Rady Miejskiej, że obowiązek wykonania ww. oceny będzie nałożony.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 9 listopada 2018 r. została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Nasielska. Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (I piętro, sala nr 112). 

data 30465Szanowni Państwo!
W związku z wyjątkową 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę Urząd Miejski w Nasielsku zaprasza do jeszcze jednej akcji związanej z obchodami tego wydarzenia!

ZMIANA TERMINUInformujemy, że trasy odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych przypadające, zgodnie z harmonogramem, na dzień 12 listopada br. będą realizowane 10.11.2018r. (sobota).

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz małych opon samochodowych przypadający, zgodnie z harmonogramem na dzień 12 listopada br. będzie realizowany 16.11.2018r.

 

 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

szkolenie ngoWzorem lat ubiegłych dnia 08.11.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk w temacie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom). W spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji chcący pogłębić swoją wiedzę z w/w zakresu. Prowadzący szkolenie ekspert w dziedzinie współpracy z NGO Pan Artur Gluziński poinformował o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących pozyskiwania dotacji z budżetu JST.  Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał materiały przydatne do składania ofert w kolejnym roku kalendarzowym.

IMG 9399W dniu 6 listopada br. w sali budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku odbyły się pierwsze zajęcia samoobrony pt. „Bezpieczna Nasielszczanka”. Spotkanie otworzył Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski. Witając uczestniczki życzył im, aby mimo wszystko nie spotkały się z sytuacjami bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ze strony osób trzecich. Dodatkowo mł. asp. Radosław Wasilewski oraz asp.

MODRMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają na szkolenie:

Zielone Mosty NarwiLokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje, że zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:

  1. Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 1 987 342 zł
  2. Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru:  1 000 000 zł
  3. Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych -  Limit naboru: 400 000 zł
  4. Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne –  Limit naboru: 102 974,76 zł
  5. Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia  zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru – Limit naboru: 543 313,67 zł.

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

informacjaPrzypominamy o zbliżającym się szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk w temacie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Szkolenie odbędzie się dn. 08.11.2018r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  

Osoby zainteresowane udziałem w w/w wydarzeniu bardzo prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności (tel. 23 693 31 02).

logo Ja w InternecieNiezmiernie miło jest nam poinformować, że zakończyliśmy kompletowanie dokumentów potrzebnych do podpisania umowy na realizację programu „Ja w Internecie”. Będzie to cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców naszej gminy jak korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Uczestnicy szkoleń będą mogli skorzystać z czterech bloków tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci” oraz „Działam w sieciach społecznościowych”. Środki na realizację zadania – 67 200 zł – pozyskaliśmy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura. O szczegółach poinformujemy już wkrótce!

 

Szanowni Państwo
Informujemy, iż  od dnia 29 października 2018 roku trwa wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  W dniu 30 października 2018 roku w Jaskółowie odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Natomiast w dniu dzisiejszym z projektem planu zapoznali się Włodarze sąsiedniej Gminy Wieliszew  Pan Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew oraz Pan Marcin Fabisiak Przewodniczący Rady Gminy w Wieliszewie.  Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uzyskały pełną aprobatę Pana Wójta Kownackiego i Pana Przewodniczącego Fabisiaka.  

Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 6 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

plakat mazowsze w koronie 2018 NasielskZapraszamy Państwa serdecznie do udziału w koncercie z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, który odbędzie się 3 listopada br. w kościele św. Wojciecha w Nasielsku o godzinie 16:30. Szczegóły na załączonym plakacie.