Rekrutacja SP DebinkiNa prośbę Pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach publikujemy informację o prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

sukces uczniówUczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach pod opieką nauczycielek, Emilii Kwiatkowskiej i Katarzyny Tomczyk, wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursu „Edukacja i kultura za pan brat” w ramach projektu „Otwarci na kulturę – edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. W kategorii wiekowej 4-8 zajęli zaszczytne II miejsce. Uroczystość miała miejsce w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie pt. „Krótkie łańcuchy dostaw – formy sprzedaży”, którego organizatorem jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego PZDR w Pomiechówku.

Zarządzenie Nr 22/23 Burmistrza Nasielska z dnia 2 lutego 2023 r. Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 22/23 Burmistrza Nasielska z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Spotkanie z KGW

W poniedziałek, 30 stycznia br., w sali konferencyjnej UM odbyło się spotkanie LGD Zielone Mosty Narwi z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich z gminy Nasielsk. Celem spotkania było przedstawienie zasad opracowywanie ofert na realizację zadania publicznego: Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Plakat PPZ DepresjaSamorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 roku wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program), którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024.

protokół z konsultacjiW załączeniu publikujemy protokół z konsultacji dotyczących zmiany granic sołectw Chechnówka i Chrcynno.

 

196 1963426 small pdf icon png images pictures vector pdf - Protokół z konsultacji społecznych -

Jubileusz

W piątek, 27 stycznia br. kolejne pary małżeńskie z gminy Nasielsk świętowały swoje Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się uroczyste spotkanie z Dostojnymi Jubilatami. Spotkanie poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Mikulska, a uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dokonał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Przyznane medale stanowią szczególne wyróżnienie dla par małżeńskich, które przeżyły wspólnie przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Są nagrodą i dowodem uznania za wytrwałość, szacunek oraz bezwarunkową miłość, a przede wszystkim za serdeczne oddanie małżonków dla dobra rodziny, którą założyli przed wieloma laty i dalej tworzą każdego dnia. Szanownym Jubilatom z okazji 50, 55 i 60 rocznicy ślubu Burmistrz Nasielska złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i piękne bukiety kwiatów. Składając gratulacje podkreślił, że są  chlubą naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Nasielsk, a przekazywanym świadectwem swojego życia tworzą piękny wzór do naśladowania dla młodych ludzi, którzy decydują się wstąpić w związek małżeński. Wyjątkowość każdej z obchodzonych rocznic jest równocześnie niezaprzeczalnym dowodem, że można sprostać podejmowanym obowiązkom i być może, pomimo wielu trudności oraz zawiłości losu, iść razem przez życie we wzajemnym zrozumieniu. Z tej wyjątkowej okazji został również wzniesiony toast symboliczną lampką szampana za zdrowie Dostojnych Jubilatów, a także wykonano pamiątkowe zdjęcia i skosztowano pysznego tortu jubileuszowego.

wazna informacja

Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

gminne przewozy pasażerskieNa prośbę mieszkańców gminy Nasielsk Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku zaktualizowała rozkład jazdy autobusów linii nr 1 (tj. Nasielsk Rynek – Mogowo Dworzec Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Kolejowy – Nasielsk Rynek). 

Nowy rozkład dostępny jest na stronie Urzędu, w specjalnej dedykowanej zakładce – www.rozklady.nasielsk.pl. Nowy rozkład linii nr 1 obowiązywać będzie od najbliższej soboty – tj. 4 lutego 2023 r.

Prosimy o pobranie nowego rozkładu jazdy i poinformowanie wszystkich zainteresowanych o zmianie.

Przedłużamy nabór do grup tematycznychWychodząc naprzeciw uwagom i spostrzeżeniom zgłaszanym przez osoby zainteresowane współpracą, poniżej publikujemy zmieniony „Regulamin naboru członków grup tematycznych na potrzeby prac nad tworzeniem i wdrożeniem Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku reprezentujących organizacje pozarządowe oraz ekspertów”.

W regulaminie, na podstawie zapisów § 6, zmniejszono wymogi zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i ekspertów. Zgłoszenia złożone przed wprowadzeniem ww. zmiany w regulaminie będą oceniane zgodnie z nowymi, łatwiejszymi wymogami.

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłużamy nabór do dnia 17 lutego br. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń przeprowadzi zespół ekspertów pod kierownictwem Pana dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, profesora UW.

Więcej informacji znajduje się w zmienionym regulaminie oraz w wyciągu z Modelu organizacji pracy

Więcej informacji znajduje się na stronach www.sm.waw.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl.

logo.niep

Biuro Niepodległa ogłosiło nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 na dofinansowanie organizacji wydarzeń w 2023 r.

ogloszenie nabory gminy 2023 02 1

Na prośbę Lokalnej Grupy Działania informujemy o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez pomioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na szkolenie 02.02.2023

Zapraszamy na szkolenie w formie online pt. „Prawidłowa technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w życiu zwierząt”.

sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zarządzam na dzień 30 stycznia 2023 roku przeprowadzenie LIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 9.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.