iUprzejmie informujemy, że od 21.01.2021 r. zmianie ulega rozkład jazdy autobusów na Linii nr 5: Nasielsk Rynek– Krzyczki– Głodowo– Kędzierzawice–  Pianowo– Nasielsk Rynek.

Poniżej zamieszczamy aktualny rozkład jazdy autobusów na ww. linii. 

Linia nr 5 

foto cieksyn

Miło nam poinformować, że w ramach umowy zawartej między Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie otrzymała w ramach  „Mazowieckiego projektu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” sprzęt komputerowy i multimedialny, licencje na programy multimedialne oraz mobilny Internet. Zadanie jest realizowane w ramach X osi RPO WM 2014 – 2020 - Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Ilustrowany Boże Narodzenie Dekoracje Instagram Post 115 stycznia br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”. Zakres prac obejmie m.in.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia) oraz zagospodarowaniem terenu na działce budowlanej (budowa placu zabaw, budowa ogrodzeń, bram, furtek, budowa nawierzchni utwardzonych, w tym chodników, dróg wewnętrznych czy parkingu, zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewów); budowę inwestycji obejmującą budowę budynku przedszkola i żłobka w systemie tradycyjnym, wykonanego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia); sporządzenie dokumentacji pozwalającej na rozbiórkę istniejącego budynku w drugim etapie inwestycji – po oddaniu do użytkowania nowego budynku.

i Poniżej zamieszczmy Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Nasielska w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie.

Zarządzenie Nr 13/21 Burmistrza Nasielska

139288521 2839461659600676 2134437686047515215 oSzanowni Państwo,
Informujemy, że od 18 stycznia 2021 r. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 przywróciła bezpośrednią obsługę.

Osoby mające sprawy w wydziale obowiązuje noszenie maseczki i rękawiczek, zachowanie odpowiedniego dystansu oraz dezynfekcja. Obowiązuje zasada jedna osoba na jedno obsługujące okienko.

Godziny obsługi:
• poniedziałek 8.00-12.30 i 13.00-16.00
• od wtorku do czwartku 8.00-12.30 i 13.00-15.00
• piątek 8.00-12.30 i 13.00-14.00

122228790 1471925193007703 1545439425039024824 oNiniejszym informujemy, że w czwartek, tj. 21.01.2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tego samego dnia o godz. 11.00 odbędzie się także posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Oba posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym.

Z powodu śmierci

Pana Stanisława Kownackiego
 Strażnika Straży Miejskiej w Nasielsku w latach 2009-2011

  czarna wstążka

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

zdalna szkola laptopyTYTUŁ PROJEKTU: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

FUNDUSZ:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

DZIAŁANIE: 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

BENEFICJENT: Gmina Nasielsk

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2

Dok1 12Szanowni Państwo,
W związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 Burmistrz Nasielska podjął działania umożliwiające mieszkańcom gminy sprawne zapisywanie się na szczepienie oraz mające na celu zapewnienie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób starszych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, mających poważny problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.


Wszystkich tych z Państwa, którzy chcą się zaszczepić, informujemy, iż w celu zapisania się na szczepienie realizowane w dwóch punktach na terenie gminy tj. Przychodnia w Nasielsku lub Filia Przychodni w Cieksynie, należy kontaktować się bezpośrednio z Przychodnią w Nasielsku, tel. 23 691 25 03 wew. 22. Zapisy ruszają w dniu 15.01.2021 o godz. 00:00.

138219103 156207776050567 3994533072226550499 n

Dziś 13 stycznia 2021 r. odbyło się symboliczne przekazanie nowego radiowozu marki KIA Komisariatowi Policji w Nasielsku przez Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. Komendant nasielskiego komisariatu podinsp. Dariusz Leszczyński podziękował Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza – Panu Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu, a także Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Panu Jerzemu Lubienieckiemu oraz radnym Rady Miejskiej w Nasielsku za podjęcie uchwały przeznaczającej 50 000 zł na dotację do tego zakupu. Podkreślił również, że Gmina Nasielsk jest jedyną gminą w powiecie nowodworskim, która wsparła formację policji w czasach pandemii. Burmistrz Nasielska wyraził nadzieję, że samochód będzie dobrze służył nasielskiej policji i przyczyni się do zwiększenia efektywności. Na ręce Komendanta złożył również podziękowania dla całego komisariatu za utrzymywanie porządku w gminie i służbę obywatelom, życząc jak najmniej zdarzeń wymagających ich interwencji.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zaprasza do składania ofert.

Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz zaprasza do składania ofert.

szkolenia LOWE 6

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które organizowane są w ramach LOWE Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

Więcej informacji na plakacie.