informacja

Poniżej publikujemy ogłoszenie Burmistrza Nasielska z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska w sprawie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku

wazna informacja

Szanowni Państwo,

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń i stałym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nasielsk, pozostałych interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy równoczesnym zapewnieniu możliwości załatwiania spraw urzędowych oraz ciągłości działania Urzędu, rekomendujemy załatwianie spraw:

informacja1Poniżej publikujemy uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. SPORT I PROFILAKTYKA podczas Półmaratonu Trzech Rzek – Nie daj się uzależnieniom II edycja, złożoną przez Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza. Ponadto zamieszczamy również ogłoszenie dotyczące ww. oferty.

ogłoszenie o naborach

Na prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi informujemy o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20214-2020.

Pisanie na komputerzePoniżej komunikat Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk dzięki staraniom pracowników Wydziału Organizacji i Promocji po raz czwarty uzyskała dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 795 222,00 zł na realizację gminnych przewozów pasażerskich na rok 2022. W dniu 24.01.2022 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Budżetu i Finansów Panią Barbarą Olbryś podpisali umowę o dopłatę.

plakat ferie zimoweOSP KSRG Cieksyn zaprasza na ferie zimowe.

wazna informacja

Konieczność złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przy wniosku osłonowym składanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 
obraz sesjaNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) w związku z § 22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 26 stycznia 2022 roku (środa) przeprowadzenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.

Plakat Czyste powietrze

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.01.) został rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

informacjaPoniżej publikujemy Zarządzenie Nr 19/22 Burmistrza Nasielska z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Plakat Polska Wieś

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Komunikat KRUS

Publikujemy komunikat KRUS.

dzien babci i dziadka Szanowni Dziadkowie,
z okazji dzisiejszego święta życzymy Wam przede wszystkim zdrowia i spokoju, ale także wielu lat życia wśród kochającej rodziny, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia z siebie i z wychowanych wnuków. To od Was warto uczyć się jak żyć i zachować to, co najważniejsze: miłość, rodzinne ciepło i mądrość życiową.

Informacje dotyczące rekrutacji

Publikujemy informacje dotyczące rekrutacji do: żłobka miejskiego, przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych w Gminie Nasielsk.