Na pisemne żądanie Gminy najemca będzie obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. W przypadku kiedy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka rodziny będzie wyższy niż dochód określony w kryteriach zawartych w uchwale rady gminy, dotychczasowa wysokość czynszu zostanie wypowiedziana i na nowo ustalona zgodnie ze wzorem określonym przepisami poniżej wymienionej ustawy (art. 21c ust. 5). Jeżeli najemca odmówi przyjęcia podwyżki skutkuje to rozwiązaniem umowy najmu. Najemca może zakwestionować podwyżkę składając pozew do sądu.

Przepisy tej ustawy nie dotyczą właścicieli wykupionych lokali mieszkalnych.

Gmina jest zobowiązana do weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych nie częściej niż co 2,5 roku, zgodnie z art. 21c ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 756). Dotyczy to wszystkich lokali mieszkalnych z wyjątkiem umów najmu socjalnego lokalu.

Bliższych informacji udzieli Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe tel. 23 693-01-43 lub Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości tel. 23 693-30-27 lub 23 693-31-15.