25151922 749234441943452 8954074241895552626 nNa prośbę Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie publikujemy informację w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

 

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

• Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj. wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r. (czwartek) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 parter wejście B pokój 42 w godzinach urzędowania 815 – 1615  od poniedziałku  do piątku.

• Uprawnieni do zgłaszania kandydatów do składu komisji są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Komitet może zgłaszać kandydatów na członków komisji na obszarze działania danego komitetu.

• Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;

6) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349).

• Kandydat do składu komisji musi być wpisany do stałego rejestru wyborców.• Kandydatem do składu komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;

2) komisarz wyborczy;

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5) urzędnik wyborczy;

6) mąż zaufania;

7) obserwator społeczny.

• Szczegółowo zasady zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych regulują przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Treść uchwały dostępna na stronie pkw.gov.pl oraz warszawa.kbw.gov.pl.

• Wzory dokumentów dot. zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych są dostępne na stronie pkw.gov.pl oraz warszawa.kbw.gov.pl.

• Terytorialne komisje wyborcze zostaną powołane przez właściwych Komisarzy Wyborczych w Warszawie I, II i III zgodnie z kalendarzem wyborczym najpóźniej do dnia 11 września 2018 r. i niezwłocznie podejmą określone przepisami czynności.

 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

/-/ Anna Lubaczewska