mazowszeInformujemy, że na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego opublikowano Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

 

Uwagi i wnioski do projektu należy przesłać w terminie od 8 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. na formularzu uwag.

Pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

lub

drogą elektroniczną na adres poczty:

Więcej informacji, dokumenty oraz formularz uwag dostępny jest tutaj: https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,178,zawiadomienie-w-zwiazku-z-opracowaniem-projektu-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego.html

 

Nadmieniamy, że w projekcie PGO WM 2024 nie wymieniono ZZO w Jaskółowie. Przypominamy, że zgodnie z art. 38a ustawy o odpadach:

Instalacja nie ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami


"Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji".

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich