informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku
z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.    Interpelacje i zapytania mieszkańców.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
2)    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu,
3)    w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
4)    w sprawie zbycia nieruchomości,
5)    w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,
6)    w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych,
7)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży,
8)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich,
9)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym,
10)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach,
11)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie,
12)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach,
13)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11.    Wolne wnioski i zapytania.
12.    Zamknięcie obrad.