test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXVII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo gm. Nasielsk

5. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki