informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXIX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady. 

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2017 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

9. Podjęcie uchwał:1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,3) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,4) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,5) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia służebności gruntowej,

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki