test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam na dzień 26 listopada 2020 roku przeprowadzenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.                            Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2021 rok:
1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2021 roku,
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą,
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów,
5) w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025”,
6) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nasielsk,
7) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
9) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Popowie Borowym,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku” oraz nadania jej statutu,
11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki