test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 29 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLVI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Nasielsk.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nasielsk w 2017 roku.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok, 

3) w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,

4) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku,

7) w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Nasielsku dotyczącego poparcia stanowiska Rady Gminy Suchożebry wyrażonego uchwałą w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju Afrykańskiego Pomoru Świń,

8) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki