test 33391502261843Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 1 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kwestii składania wniosków o płatności bezpośrednie w formieelektronicznej.

7. Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2018”.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok, 

3) w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

4) w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

5) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

6) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2018 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,

7) w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk,

8) w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej na 571 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632,

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka na 874/15,

10) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,

11) w sprawie zbycia nieruchomości.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki