Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLVI, XLVII, XLVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady. 

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

10. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2017 r.i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska z tego tytułu:

1) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nasielska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,

2) Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nasielska.

3) Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska.

4) Debata budżetowa.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy za 2017 rok.  

6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok. 

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2017 rok,

2) w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

4) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r.,

5) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nasielsk na lata 2018-2022,

6) w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Nasielsk,

7) w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Nasielsk, 

8) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk, 

9) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk,

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 2160 i 2234,

11) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

12) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

13) zmieniająca Uchwałę nr XLVI/376/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku, 

14) w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin,

15) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

16) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

17) w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku” oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu,

12. Informacja o pismach wpływających do Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.