Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

3) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok, 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska,

5) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2018,

6) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2018.

9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku za 2017 rok.

10. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2017 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji na 2018 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Lubieniecki