informacjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.Interpelacje i zapytania mieszkańców.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk:
1)przedstawienie projektu uchwały,
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3)opinia Komisji Budżetu i Finansów,  
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały.
9.Przyjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok:
1)przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Nasielska,
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3)opinie i wnioski stałych Komisji Rady Miejskiej,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały.
10.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
2)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk,
3)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
4)w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
5)w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki