informacja

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję na dzień 26 października 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady wraz z informacją o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady wraz z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Nasielska przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk

6. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,

2) w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/79/201 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,

4) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Studzianki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 103/16,

6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 50/12 i 50/13,

7) w sprawie ustalenia służebności gruntowej,

8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Nasielsk, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.