Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku VII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.
3.Sprawy regulaminowe.
4.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami.
5.Sprawozdanie Burmistrza Gminy z prac pomiędzy sesjami.

6.Dyskusja w sprawie:

- ustalenia strategii Gminy oraz podjęcia przez Gminę koniecznych i niezbędnych działań tyczących się inicjatywy budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie, w tym ustalenie statusu sprawy zakończonej decyzją 12.2013 Burmistrza Nasielska z dnia 25 listopada 2013 roku ZPN. 6733.8.13.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tyczących się budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie oraz stanu sprawy sądowej toczącej się w Sądzie Rejonowym w Pułtusku, tyczącej się ustanowienia drogi koniecznej do ww. inwestycji (analiza konsekwencji prawnych i finansowych w związku z toczącymi się postępowaniami, ryzyka powstania inwestycji, odpowiedzialności urzędniczej za ewentualne nieprawidłowości w procedowaniu nad ww. sprawami).

- ustalenia strategii Gminy oraz podjęcia przez Gminę koniecznych i niezbędnych działań tyczących się nieprawidłowości w trakcie budowy Sali Gimnastycznej w Szkole podstawowej w Popowie Borowym na działce ewidencyjnej 69/2, poprzez ustalenie czy i jakie działania zostały podjęte w celu wyegzekwowania odszkodowań od osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości, podjęcia działań zabezpieczających materiał dowodowy na poczet przyszłej ewentualnej sprawy sądowej o odszkodowanie, przyczyn zaniechania urzędników i współpracowników Gminy w procesie nadzoru nad inwestycją, działań Gminy podjętych w celu stwierdzenia odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości (postępowanie karne), kontynuowania współpracy z Głównym wykonawca tej inwestycji,

- ustalenia strategii Gminy oraz podjęcia przez Gminę koniecznych i niezbędnych działań tyczących się inicjatywy zawarcia umowy o zarządzanie Stadionem Miejskim, ustalenia konieczności zawarcia tej umowy i powierzenie zarządu osobie trzeciej, realnych kosztów zarządu ww. obiektem, sposobu wyboru ofert na zarządzanie,

- sytuacji finansowej Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., przyczyn braku dodatniego stanu finansów ww. spółki, działań podjętych przez zarząd spółki zmierzających do poprawy jej sytuacji ekonomicznej, ustalenia odpowiedzialności członków zarządu za aktualna sytuację spółki, zasadności zmiany członków organów spółki,

- ustalenia strategii Gminy oraz podjęcia przez Gminę koniecznych i niezbędnych działań tyczących się inicjatywy polegającej na budowie budynków inwentarskich, na terenie działek o nr ew. 564/2 i 565/2 oraz 565/3 położonych w miejscowości Psucin, objętych decyzjami ustalającymi warunki zabudowy o nr 83.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku dla działki o nr ew. 565/3 oraz o nr 12.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku dla działki o nr ew. 564/2 i 565/2, przyczyn nieuwzględnienia interesu lokalnej społeczności oraz wspólnej petycji mieszkańców, dokonywania przez urzędników Gminy Nasielsk zawężającej wykładni definicji inwestycji nieuwzględniającej zintegrowane oddziaływanie inwestycji, nieuwzględnienia okoliczności realizacji dwóch tożsamych inwestycji na sąsiednich działkach,

- ustalenia strategii Gminy oraz podjęcia przez Gminę koniecznych i niezbędnych działań tyczących się spraw karnych toczących się w związku z działalnością Gminy i Urzędu, przyczyn ich zainicjowania, działań podjętych przez Burmistrza celem potwierdzenia zasadności zarzutów podnoszonych w tych sprawach, ewentualnych skutków prawnych dla Gminy,

- rozpoznanie zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia obrad sesji Rady Miasta przez Dariusza Kordowskiego - Wiceprzewodniczącego Rady, ograniczenia wypowiedzi mieszkańców, odstąpienia od dotychczasowego zwyczaju zapewnienia demokratycznych metod prowadzenia obrad, braku szacunku dla uczestników Sesji Rady Miasta, zasadności dalszego piastowania przez Dariusza Kordowskiego funkcji Wiceprzewodniczącego.

7.Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi Pana Burmistrza na zapytania i interpelacje radnych
9. Zapytania i interpelacje mieszkańców.
10.Odpowiedzi Pana Burmistrza na zapytania i interpelacje mieszkańców
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 
Jerzy Lubieniecki