Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 6 listopada 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia: 

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV sesji Rady Miejskiej.

4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady wraz z informacją o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady wraz z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Nasielska przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk.

6.Podziękowania dla radnych Rady Miejskiej w Nasielsku w kadencji 2014-2018.

7.Interpelacje i zapytania mieszkańców wraz z odpowiedzią.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2018 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

10.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2)w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,

3)w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”,

4)w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku, 

5)zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/7 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk,

6)w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

7)zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach 2016/2017 - 2018-2019.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki