Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt 4 Statutu Gminy Nasielsk z dnia 29 czerwca 2017 r. zwołuję na dzień 23 października 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z prac pomiędzy sesjami rady.

4.Sprawozdanie Burmistrza Nasielska z prac pomiędzy sesjami rady.

5.Informacja Burmistrza Nasielska o sytuacji formalnoprawnej Gminy Nasielsk w sprawie dotyczącej potencjalnej inwestycji pn.”Zakład Zagospodarowania Odpadami” w miejscowości Jaskółowo.

6.Informacja Burmistrza Nasielska o sytuacji inwestycji gminnej pn.”Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Popowo Borowe”.

7.Zapytania uczestników sesji i mieszkańców gminy.

8.Odpowiedzi Burmistrza na pytania mieszkańców.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i interpelacje radnych.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zamkniecie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki