Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 pkt.3 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 12 września 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku za rok 2017.

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok,

3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, 

4) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 741/3 poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali pomieszczeń przynależnych do tych lokali, 

5) nadania nazwy ulicy,

6) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą  w latach 2016/2017-2018-2019, 

9) zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku, prowadzony przez Gminę Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

5. Zamknięcie obrad.