Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacjaBurmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2018r., wydana została decyzja Nr 11/2018 znak ŚROW.6220.12.2017.IB.18 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Pniewo, działka nr ewid. 35/5, gmina Nasielsk.
Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa czwartek w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.