Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257), zawiadamia się Strony, że Burmistrz Nasielska w dniu 18 grudnia 2017 r. wydał postanowienie Nr 516/2017 znak: ŚROW.6220.18.2017.IB.9 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa stacji tankowania paliw płynnych i gazu propan-butan z budynkiem obsługi oraz trzystanowiskową bezdotykową myjnią samochodów na działce o nr ewid. 2595/4 położonej przy ulicy Elektronowej w Nasielsku.

Ponadto, w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Nasielska postanowieniem nr 517/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. postanowił zawiesić postępowanie w w/w sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Postępowanie w ww. sprawie toczy się na wniosek firmę HYDROCHEM Spółka z o.o., z/s ul. Górna 1, 26-803 Promna.

Z treścią postanowień oraz pozostałą dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00, wtorek, środa czwartek - w godzinach 8:00 – 16:00 i piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

 

pdf  Postanowienie Nr 516/2017
 pdf  Postanowienie Nr 517/2017