Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2017r., wydana została decyzja Nr 382/2017 znak ŚROW.6220.20.31.2016.IB o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z możliwością usług nieuciążliwych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. 247/3 obręb 0007 Chrcynno”.
Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206 – poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, wtorek, środa, czwartek w godzinach 8.00 – 16.00 i piątek w godzinach 8.00 – 15.00.