informacjaZgodnie z Zarządzeniem Nr 9/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r. ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2019 roku w poniższym konkursie:

- otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk  w 2019 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień (Zarządzenie nr 3/19).

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r.

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/19 Burmistrza Nasielska z dnia 15.01.2019r.