informacja1

Publikujemy Zarządzenie Nr 78/22 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku w ramach wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej oraz z zakresu piłki nożnej z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 78/22 Burmistrza Nasielska z dnia 27 lipca 2022 r.