informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 22/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień oraz z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”.

Zarządzenie Nr 22/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 lutego 2020r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/20 Burmistrza Nasielska z dnia 3 lutego 2020r.