informacjaPoniżej publikujemy Zarządzenie Nr 19/22 Burmistrza Nasielska z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 19/22 Burmistrza Nasielska z dnia 24 stycznia 2022 r.