informacja1Publikujemy Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Zarządzenie Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/21 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lutego 2021 r.