W związku z wejściem w życie z dniem 18.05.2020 roku Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 05.2020r., dopuszczającego możliwość rozpoczęcia w placówkach oświatowych realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Burmistrz Nasielska informuje, że rozpoczęcie ww. zajęć w publicznych placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk będzie możliwe od dnia 25.05.2020 roku.

 

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenie zajęcia te będą realizowane wyłącznie za zgodą zainteresowanych rodziców oraz uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.