Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXVI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.    Interpelacje i zapytania mieszkańców.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.


8.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku za rok 2016.
9.    Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Nasielsk
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
10.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
11.    Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2016 r.
i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska z tego tytułu:
1)    Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nasielska sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2016 rok,
2)    Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nasielska.
3)    Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Nasielsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska.
4)    Debata budżetowa.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy za 2016 rok.  
6)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2016 rok,
2)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk
3)    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
4)    w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
5)    w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2017r. (M.P. z 2016r., poz.1254), przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku,
6)    w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku,
7)    w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku,
8)    w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
9)    w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Psucin,
10)    w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego
w Nasielsku”,
11)    w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nasielsk,
12)    w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach dla których organem prowadzącym się Gmina Nasielsk,
13)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk,
14)    w sprawie zbycia nieruchomości,
15)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Toruń Dworski oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 36/2, 40/8, 40/10, 40/12, 10/14,
16)    w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/68/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd,
17)    w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność skarbu Państwa na rzecz Gminy Nasielsk,
18)    w sprawie ustalenia służebności gruntowej,
19)    w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/42/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Informacja dotycząca wyników kontroli wniosku Radnego Grzegorza Arciszewskiego, złożonego na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu
27 kwietnia 2017 roku dotyczącego zbadania przez Komisję Rewizyjną sprawy legalności wykonania chodnika na Stadionie Miejskim w Nasielsku.
15.    Informacja o pismach wpływających do Rady Miejskiej.
16.    Wolne wnioski i zapytania.
17.    Zamknięcie obrad.