grafika sesjaNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) w związku z § 22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 10 marca 2022 roku (czwartek) przeprowadzenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania.

 

 

 

Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przekazania petycji według właściwości,
2) w sprawie przekazania wniosku według właściwości,
3) w sprawie przekazania skargi według właściwości,
4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nasielsku,
7) w sprawie przekazania wniosku według właściwości,
8) w sprawie przekazania wniosku według właściwości,
9) w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki