Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 30 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
4.    Interpelacje i zapytania mieszkańców.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
7.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Nasielsk.
9.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta
i Gminy Nasielsk w 2016 roku.
10.    Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2018”.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2017 r.,
2)    ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
3)    odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
4)    odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
5)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2017 roku,
6)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nasielsk dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
7)    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
8)    dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
9)    wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas III
i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach szkolnych 2016/2017 -2018/2019,
10)    określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
11)    ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Informacja o pismach wpływających do Rady Miejskiej.
14.    Wolne wnioski i zapytania.
15.    Zamknięcie obrad.