sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) zarządzam na dzień 30 września 2021 roku przeprowadzenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2021 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok,
2) w sprawie przystąpienia Gminy Nasielsk do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”,
3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/268/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku