Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz zgodnie z § 22 ust. 9 Statutu Gminy Nasielsk zwołuję na dzień 7 marca 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XXXIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały:
1)    w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,
2)    w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/388/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku, w sprawie zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku.
4.    Zamknięcie obrad.