122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) w związku z §22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 15 lipca 2021 roku przeprowadzenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok,
2) w sprawie przejęcia przez Gminę Nasielsk zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinkach od km ok. 31+ 490 do km ok. 31+ 560 (ul. Przechodnia i ul. Łączna) oraz od km ok. 32+260 do km 32+310 (ul. Krupki) w miejscowości Nasielsk
4. Zamknięcie obrad.

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku