sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późń. zm) w związku z § 22 ust. 4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień
12 kwietnia 2021 roku przeprowadzenie XXVIII sesji Rady Miejskiej
w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania
. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok,
    • w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.
  4. Zamknięcie obrad.

                                                                                         

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki