sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02  marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) zarządzam  na dzień 25 marca 2021 roku przeprowadzenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00
 w trybie zdalnego obradowania
.

Wszystkie  rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV, XXV, XXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
 6. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2021”.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nasielsk w 2020 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nasielsku w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
  • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r.,
  • w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2021 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
  • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  • w sprawie przyjęcia przez Gminę Nasielsk do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nasielsk,
  • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Nasielsk,
  • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk,
  • w sprawie uznania petycji za niezasadną,
  • w sprawie uznania petycji za niezasadną,
  • w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością,
  • w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2021,
  • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
   w Nasielsku na 2021 rok,
 10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku za 2020 rok.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2020 rok.
 12. Przyjęcie planów pracy komisji na 2021 rok.
 13. Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu na rzecz Gminy Nasielsk działki położonej w mieście Nasielsku.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Dariusz Kordowski