122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 18 lutego 2021 roku przeprowadzenie XXV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

 


Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 z dotychczasowym dzierżawcą,
2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży,
3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa sołectwa Krogule,
4) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk,
6) w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
7) w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością,
8) w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością,
9) w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością,
10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
4. Podjęcie stanowiska w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce.
5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki