sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie  gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) w związku z §4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam  na dzień 20 maja 2021 roku przeprowadzenie XXIX sesji Rady Miejskiej
w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania
. Wszystkie  rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok,
 • w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 • w sprawie uznania petycji za niezasadną,
 • w sprawie uznania petycji za niezasadną,
 • w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością,
 • w sprawie uznania petycji za bezzasadną,
 • w sprawie uznania petycji za bezzasadną,
 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki