Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

122916105 1475546439312245 3801313740547496715 oNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) zarządzam na dzień 30 grudnia 2020 roku (środa) przeprowadzenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk:
1) przedstawienie projektu uchwały,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3) opinia Komisji Budżetu i Finansów,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
3) opinie i wnioski stałych Komisji Rady Miejskiej,
4) dyskusja,
5) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok,
2) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających,
3) w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta,
4) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nasielsk,
5) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,
6) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku,
8) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska,
9) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska,
10) w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym,
11) w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym,
12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
15) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk,
16) sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk,
17) w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk,
18) w sprawie zmiany uchwały XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Nasielsk.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki