sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) zwołuję na dzień 29 października 2020 roku (czwartek) XXII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XIX,XX,XXI sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady wraz z informacją o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady wraz  z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Nasielska przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk.
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za  I półrocze 2020 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
8.Rozpatrzenie ponownie uchwalonego wniosku o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2021 rok Sołectwa Lubominek.

9.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok,
2)w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Nasielsk w zakresie telekomunikacji,
3)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
4)w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Malczyn,
5)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
6)w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
7)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek, Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu,
8)w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
9)w sprawie sprzedaży nieruchomości,
10)w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Nasielsk,
11)w sprawie nadania nazwy ulicy,
12)w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nasielsk pod nazwą Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.,
13)w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Nasielsk,
14)w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,
15)w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10.Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Nasielsku.
11.Podjęcie stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
12.Interpelacje i zapytania radnych.
13.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
14.Sprawy różne.
15.Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki