Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

sesja radyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 27 sierpnia 2020 roku przeprowadzenie XXI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie:nasielsk.sesja.pl nasielsk.sesja.pl.

 Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok
2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nasielsk w roku szkolnym 2020/2021,
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.nr 1368/1,
4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki