Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz.713 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) zarządzam na dzień 28 maja 2020 roku przeprowadzenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIV, XV, XVI i XVII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Miasta i Gminy Nasielsk w 2019 roku.
7.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Nasielsk w 2019 roku.
8.Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2021”.
9.Sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019”.
10.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nasielsku za 2019 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
12.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Nasielsk  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
13.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok,
2)w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne,
3)w sprawie przyjęcia przez Gminę Nasielsk do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nasielsk,
4)w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Aleksandrowo ustalonej jako kolonia wsi Cegielnia Psucka na Aleksandrowo rodzaj miejscowości wieś,
5)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Miękoszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 84/3 oraz nieruchomości położonej w obrębie Miękoszynek oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 16/2,
6)w sprawie sprzedaży nieruchomości,
7)w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk,
8)w sprawie sieci Samorządowych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk,
9)w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty,
10)w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu,
11)w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2020,
12)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2020 rok,
13)w sprawie nadania nazwy ronda im. „Rondo bitwy o Nasielsk w 1920 roku na terenie gminy Nasielsk” w miejscowości Pniewo”,
14)w sprawie nadania nazwy ronda na terenie Gminy Nasielsk („kpt. Czesława Grombczewskiego ps. „Jurand”.
14.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku za 2019 rok.
15.Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2019 rok.
16.Przyjęcie planów pracy komisji na 2020 rok.
17.Stanowisko w sprawie przekazania aportem działek położonych w Nasielsku na rzecz Spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe.
18.Stanowisko w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Nasielsk działek położonych w miejscowości Nowe Pieścirogi.
19.Interpelacje i zapytania radnych.
20.Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
21.Sprawy różne.
22.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki