Sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 22 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 10.00 zdalną XVII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,
2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r.,
3) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
4) zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej,
5) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 roku, określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2020 roku,
7) w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025”,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
9) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk,
10) zmieniającej Uchwałę Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2020-2024,
11) zmieniającej Uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców,
12) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o nadania nazwy rondu w miejscowości Pniewo, gm. Nasielsk.
4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki