Sesja RMNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję na dzień 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLVIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
7. Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2023 rok:
1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk na rok 2023,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 r.,
2) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Nasielsk,
3) w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”,
4) w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku,
5) w sprawie przekazania wniosku według właściwości (droga),
6) w sprawie przekazania wniosku według właściwości (kanalizacja),
7) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży działki nr 1355/3 położonej w Nasielsku.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1354/12 położonej w Nasielsku.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku