sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję na dzień 27 października 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLVI sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady wraz z informacją o prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady wraz
z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Nasielska przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Nasielsk,
2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 r.,
3) w sprawie nadania nazwy Samorządowemu Przedszkolu w Starych Pieścirogach,
4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa,
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży(dz.nr 2540/2),
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży(dz.nr 2568/4),
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży(dz.nr 2585/2),
8) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
10) w sprawie zmiany Statutu Gminy Nasielsk.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku