sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję na dzień 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2022 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 r.,

3) w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania

z przystanków komunikacyjnych który właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nasielsk,

4) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Konary,

5) w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Nasielsk,

6) w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/284/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

8 ) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych,

10) w sprawie przekazania wniosku według właściwości,

11) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

8. Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec ogromnych cen za energię elektryczną dla miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały

w ofertach przetargowych zaproponowane przez państwowe koncerny energetyczne.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku