SesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję na dzień 30 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku XLIII sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.

7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami w latach 2020-2021.

8. Raport o stanie Gminy Nasielsk za rok 2021:

1) debata nad raportem,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska wotum zaufania.

9. Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2021 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nasielska z tego tytułu:

1) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nasielska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,

2) przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2021 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nasielska,

3) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nasielska,

4) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

5) dyskusja nad sprawozdaniem,

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2021 rok.

10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk,

2) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 r.,

3) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliszewie poprzez wniesienie przez Gminę Nasielsk wkładu pieniężnego w postaci otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

4) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nasielsk uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2021 rok,

6) w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku,

7) w sprawie ustalenia regulaminu w sprawie zasad i trybu korzystania oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku,

8 ) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

9) w sprawie nadania nazwy ulicy (Kameralna),

10) w sprawie nadania nazwy ulicy (Kalinowa),

11) w sprawie nadania nazwy ulicy (Kamykowa),

12) w sprawie nadania nazwy ulicy (Małej Łąki),

13) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,

14) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nasielsk w roku szkolnym 2022/2023,

15) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Kędzierzawice,

16) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu,

17) w sprawie przekazania wniosku według właściwości,

18) w sprawie rozpatrzenia petycji.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku